Πρώτη Γλώσσα και Πολυγλωσσία: Εκπαιδευτικές και Κοινωνικοπολιτισμικές Προσεγγίσεις

 

Διοργανωτές:

 
 
Κώδικας 40: ένας από τους πέντε γνωστούς κώδικες με την μετάφραση σε απλά ελληνικά και την ερμηνεία της Αποκάλυψης του Ιωάννη από τον Μάξιμο τον Πελοποννήσιο. Μέσα 17ου αι.
 
Φυλάσσεται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Τυρνάβου